PRIVACYVERKLARING WestClassic

 

 1. WestClassic heeft uw persoonsgegevens nodig om:
 • u als prospect of lid of deelnemer/toeschouwer op een door haar georganiseerd event te kunnen registreren en beheren in haar klantenbeheersysteem;
 • de tickets voor en abonnementen op door haar georganiseerde events te kunnen facturen of om afrekeningen te maken met betrekking tot de geleverde diensten.

 

WestClassic wenst u te kunnen informeren over haar events of relevante nieuwsberichten. Dat kan op uw uitdrukkelijke vraag gebeuren, of als WestClassic vermoedt dat u interesse hebt in of een event. Deze informatie kan u op allerlei manieren bereiken: via het internet, per e-mail, per post, per telefoon en op events.

U zal onze direct marketingcommunicatie ontvangen indien u daartoe een uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. WestClassic zal u in het bijzonder een uitdrukkelijke toestemming vragen indien u geen lid of regelmatig bezoeker bent van events georganiseerd door WestClassic.

Maar ook als u geen toestemming geeft, kan u nog aanbiedingen of reclame ontvangen van WestClassic, in het bijzonder indien u lid of regelmatig bezoeker bent van events van WestClassic. WestClassic baseert zich hiervoor op haar gerechtvaardigd belang.

Indien u helemaal geen reclame wenst, maak dan gebruik van uw recht van verzet tegen direct marketing, zoals hierna vermeld.

WestClassic heeft uw persoonsgegevens ook nodig om wat men een “gerechtvaardigd belang” noemt. WestClassic heeft inderdaad nog een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis vormen voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit gebeurt enkel nadat WestClassic de afweging heeft gemaakt dat in elk geval het evenwicht tussen haar gerechtvaardigde belangen en de eventuele impact daarvan op uw privacy niet wordt verstoord.

Indien u toch bezwaren heeft tegen deze verwerkingen, dan kan u uw recht van verzet uitoefenen, zoals hierna vermeld.

Zo worden persoonsgegevens in verschillende situaties verwerkt: Persoonsgegevens kunnen als bewijs dienen (archieven); Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uw deelname en/of aanwezigheid op onze evenementen te registreren; Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om door u gevraagde informatie te kunnen verstrekken; Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van WestClassic of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen; Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het bestuur, beheer en controle van onze organisatie.

 1. Uw persoonsgegevens kunnen enkel rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
 • WestClassic beschikt over uw uitdrukkelijke en vrije toestemming om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
 • het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen uw belangen en rechten;
 • WestClassic kan wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwerken, en in het bijzonder door te geven naar de betrokken overheden.

III. WestClassic deelt uw persoonsgegevens met volgende personen:

 • Enkel onze medewerkers die de toegang effectief nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, krijgen toegang tot uw gegevens. Deze personen handelen onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.
 • Daarnaast doet WestClassic ook een beroep op externe leveranciers die voor haar bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat WestClassic haar events aan u kan aanbieden, zoals IT-diensten (o.m. om en juridische, financiële, boekhoudkundige en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze derden in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft WestClassic technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor deze specifieke doeleinden.
 • Alleen als WestClassic hiertoe wettelijk verplicht is, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Uw gegevens zullen niet buiten de EU worden getransporteerd en in ieder geval waakt WestClassic erover dat te allen tijde de wettelijke minimum eisen en veiligheidsnormen worden gerespecteerd.


Uw persoonsgegevens zullen buiten de voormelde gevallen nooit aan derden worden overgemaakt of ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van WestClassic.

 1. WestClassic bewaart uw gegevens enkel zolang als dat nodig is met het oog op de specifieke doeleinden waarvoor de gegevens gebruikt worden.

Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren varieert per gegevenstype alsook per doeleinde van de verwerking, variëren ook de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk.

Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn en WestClassic ook geen wettelijke bewaarplicht, gerechtvaardigd belang of contractuele verplichting heeft zal WestClassic deze definitief verwijderen.

Uw persoonsgegevens zullen wel worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. WestClassic treft de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

 1. U heeft steeds recht op toegang tot en inzage van uw persoonsgegeven die door ons worden verwerkt. WestClassic zal u in dit kader een kosteloze kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.

U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

Voor de verwerkingsactiviteiten gebaseerd op gerechtvaardigd belang, zoals hiervoor vermeld, heeft u het recht om bezwaar te maken.


U heeft een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Op basis hiervan kan u ons vragen, wanneer u niet langer een relatie wenst met WestClassic, om te stoppen met het gebruiken van uw persoonsgegevens. WestClassic kan echter wel persoonsgegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden vereist zijn.


U kan ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in elk van de volgende gevallen:

 • indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, kan u om een beperking van de verwerking verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u ons in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, zal WestClassic deze verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van WestClassic zwaarder wegen dan die van u, opschorten.

Wanneer u het recht op de beperking van de verwerking heeft verkregen, zal WestClassic, afgezien van het opslaan van de gegevens, geen verrichtingen meer uitvoeren met de desbetreffende persoonsgegevens.


Zoals hiervoor vermeld gebruikt WestClassic uw persoonsgegevens om commerciële informatie of reclame aan u te richten (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, als u dergelijke mededelingen niet (meer) van ons wilt ontvangen, en dit door gebruik te maken van de daartoe voorziene opties in elke mail die u van ons ontvangt In dit geval zal WestClassic uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Om voormelde rechten uit te oefenen kan U een schriftelijke aanvraag richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: westclassic@skynet.be…………………………………………………
 • schriftelijk naar volgend postadres: WestClassic Meenseweg 261 8900  Iieper……………………………………………………….

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze privacyverklaring, dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

 • Per e-mail: westclassic@skynet.be…………………………………………………
 • Schriftelijk naar volgend postadres:WestClassic Meenseweg 261 8900  IEPER …………………………………………………
 • Telefonisch: +32 2 778 01 00

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan u hierover klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voorheen gekend als de Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent gevonden worden op https://www.privacycommission.be.